فارکس فروم

انواع بازار های مالی و سرمایه

انواع بازارهای مالی

بازارهای مالی

ﺑﺎزارﻫﺎ ﻣﺤلی ﺑﺮای داد و ﺳﺘﺪ ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت می ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻀﻮی ﻻﻳﻨﻔـک از زﻧﺪگی اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و روزﺑﺮوز ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.

ﺑﻄـﻮرﻛلی بازارهای مالی ﺑـﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ می ﺷﻮﻧﺪ:

اﻟﻒ. ﺑﺎزار ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻓﻴﺰیکی

در اﻳﻦ ﻧﻮع از ﺑﺎزار ﻛﺎﻻی واقعی و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﻪ ﻓـﺮوش می رﺳـﺪ و ارزش ﻛﺎﻻی ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ (ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ – ملک – ﻟﻮازم ﺧﺎنگی – ﺧﻮدرو و…) به خودی خود در ذات آن ﻣﻮﺟﻮد می ﺑﺎﺷﺪ.

ب. ﺑﺎزار ﻣﺎلی

در اﻳﻦ ﺑﺎزار ارزش ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻪ اﺻﻮﻻ اوراق ﺑﻬﺎدار اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ می ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ اﻳﻦ اوراق واﺳـﻄﻪ ﺧﻠـﻖ ارزش ﻫـﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﻳﻦ اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ ﻓﺪاﻛﺮدن ارزشی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻣﻴﺪ دارد ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻬﺘﺮی در آﻳﻨﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

شاید این پست ها هم مفید باشد!

نحوه خرید سهام به زبان ساده – سبد سهام خود را بهینه و به روز کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – نوع سفارش سهام خود را انتخاب کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – تصمیم بگیرید که چند سهام بخرید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – در مورد سهام مورد نظر برای خرید تحقیق کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – یک کارگزار مناسب انواع بازار های مالی و سرمایه پیدا کنید

انواع بازارهای مالی

انواع بازارهای مالی

ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎلی از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ می ﺷﻮﻧﺪ:

_ ﺑﺎزار ﭘﻮل

ﺑﺎزار ﭘﻮل ﺑﺎزاری اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﭘﻮل ﺗﺒﺎدل می ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ وﻇﻴﻔﻪ ﮔﺮدش ﭘﻮل و ﺳﻮد آوری از آن را ﺑﻪ ﻋﻬـﺪه دارد و اﻧـﻮاع مختلفی دارد اﻣـﺎ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع؛ اﻳﻦ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻧﻤﺎد ﺑﺎنک ﺷﻨﺎﺳﺎیی می ﺷﻮد.

_ ﺑﺎزارﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻋﻠﺖ وﺟﻮدی آن، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺲ اﻧﺪازﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﻛﻮچک و ﺑﺰرگ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ. در اﻳـﻦ ﺑـﺎزار ﺑـﺎ ﺗﺠﻤﻴـﻊ ﭘﺲ اﻧﺪازﻫﺎی اﻓﺮاد، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ و ملی ﺷـﻜﻞ می ﮔﻴـﺮد و آﺛـﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺮﺷﺎﻟﻮده اﻗﺘﺼﺎد دارد.

ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻴﺰ از ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:

۱. ﺑﺎزار اوﻟﻴﻪ

اوراق ﺑﻬـﺎدار ﺑـﺮای اوﻟـﻴﻦ ﺑــﺎر ﺑـﺎ ﻗﻴﻤـﺖ اسمی در ﺑـﺎزار اوﻟﻴـﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﺷﺮکت ها اﻧﺘﺸﺎر می ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش می رﺳﺪ. اﻧﺘﺸﺎر اﻳـﻦ اوراق ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران و ﺳﭙﺲ ورود ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﺳﺖ. از اﻳﻨﺮو ﺑﺎزار اوﻟﻴـﻪ کمک ﺷـﺎﻳﺎنی ﺑـﻪ ﺣﺮﻛـﺖ اﺳﺎسی ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ می ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ زﻣﺎنی ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ وارد ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﺳـﻬﺎم آﻧﻬـﺎ در ﺑﻮرس ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻴﺴﺖ.

۲. ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ

ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﺲ از طی ﻣﺮاﺣﻞ و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﭘﺬﻳﺮش و اراﻳﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد وﺳﻮد آوری ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار درج می ﮔﺮدﻧﺪ و از آن ﭘﺲ ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ در ﺑـﻮرس اوراق ﺑﻬـﺎدار دارد و ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻧﻘـﺪ ﺷﻮﻧﺪگی آن اﻓﺰاﻳﺶ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻬﻞ می ﮔﺮدد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎزار اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۳. ﺑﺎزار ﺳﻮم

در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺎزار، ﺳﻬﺎم ﺗﻤﺎم ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی داﺧﻞ ﺑﻮرس (ﻧﻤـﺎد ﺑـﺎز ﻳـﺎ ﺑـﺴﺘﻪ) داد وﺳﺘﺪ می ﺷﻮد و از ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت خشک ﺳﺎزﻣﺎن ﺑـﻮرس اوراق ﺑﻬـﺎدار ﺧﺒـﺮی ﻧﻴـﺴﺖ و ﻛﻤﻴـﺴﻴﻮن (ﺣـﻖ اﻟﻌﻤـﻞ) ﻛﻤﺘـﺮی ﻫـﻢ از ﻃـﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ درﻳﺎﻓـﺖ می ﮔﺮدد.

ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎی ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﺮای اﻳﻦ ﺑـﺎزار، ﺧـﺼﻮﺻﻴﺎت ﺟﺪﻳـﺪی (ﻛـﺎﻫﺶ ریسک – اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺎده – ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺳﻬﺎم – ﻧﻘﺪ ﺷـﻮﻧﺪگی ﺑـﺴﻴﺎر ﺑـﺎﻻ) ﺑـﻪ اوراق ﺑﻬﺎدار اﻓﺰوده می ﮔﺮدد و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺳﻼﻳﻖ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮی از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻟﺤﺎظ کمک ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮجهی ﺑﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺟﺪﻳﺪ می ﻧﻤﺎﻳﺪ.

۴. ﺑﺎزار ﭼﻬﺎرم

در اﻳﻦ ﺑﺎزار ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻋﻈﻴﻢ ﺑـﺪون دﺧﺎﻟـﺖ واﺳـﻄﻪ ﻫـﺎ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﻴﺮ ﺑـﻪ داد و ﺳـﺘﺪ می ﭘﺮدازﻧـﺪ و در واﻗـﻊ اﻳـﻦ ﺑـﺎزار ﭘـﻞ ارﺗﺒﺎطی ﺑﻴﻦ ﻏﻮﻟﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری اﺳﺖ.

آموزش بورس قسمت دهم – انواع بازارها

بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران دارای دو بازار اول و دوم است. بازار اول از دو تابلوی اصلی و فرعی تشکیل شده است. پذیرش سهام عادی در بورس، صرفا در یکی از تابلو های بازار اول و یا در بازار دوم صورت می پذیرد. متقاضی در صورت دارا بودن شرایط عمومی پذیرش سهام عادی، با توجه به شرایط خاص پذیرش سهام در هر یک از این بازارها، باید تقاضای پذیرش خود در تابلو اصلی یا فرعی بازار اول یا در بازار دوم را به بورس مورد معامله قرار می گیرند. مثلا سهام شرکت انواع بازار های مالی و سرمایه فولاد مبارکه اصفهان با نماد ((فولاد)) در تابلوی اصلی مربوط به بازار اول مورد معامله قرار می گیرد.

آموزش بورس قسمت دهم - انواع بازارها

در بازار آتی کلیه معاملات آتی سهام صورت می گیرد. مثلا در حال حاضر معاملات آتی شرکت ملی مس با نماد ((جفملی 121)) در این بازار در حال انجام می باشد.

* بازار تبعی

نمادهای اختیار فروش تبعی برخی از سهام موجود در بازار نیز در بازار تبعی مورد معامله قرار می گیرند. مثلا در حال حاضر اختیار فروش تبعی شرکت کشتیرانی ایران با نماد ((هکشتی 7061)) در این بازار مورد معامله قرار می گیرد.

خرید و فروش انواع اوراق مشارکت شرکت ها، اوراق مشارکت شهرداری ها، اوراق صکوک اجاره و اوراق صکوک مراجعه در بازار بدهی انجام می شود. مثلا اوراق صکوک مرابحه شرکت سایپا با نماد ((صایپا 9981)) در بازار بدهی مورد معامله قرار می گیرد.

در بازار ETF معاملات صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس انجام می شود. مثلا سهام صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان انواع بازار های مالی و سرمایه با نماد ((کیان 2)) در حال حاضر در این بازار مورد معامله قرار می گیرد.

معاملات اختیار خرید و فروش سهام برخی شرکت ها نیز در بازار اختیار انجام ی شود. مثلا اختیار فروش فملی با نماد ((طملی 20091)) در این بازار مورد مبادله قرار می گیرد.

انواع بازارهای مالی در شرکت فرا بورس ایران

بازارهای فرابورس شامل بازار اول، بازار دوم، بازار سوم، بازار پایه، بازار ابزارهای نوین مالی و بازار شرکت های کوچک و متوسط (SME) می باشند.

انواع بازارها در بورس

بازار اول فرا بورس

در بازار اول فرابورس سهام شرکت هایی معامله می شوند که آخرین انواع بازار های مالی و سرمایه سرمایه ثبت شده آن حداقل ده میلیارد ریال و یکسال از زمان بهره برداری آن گذشته و زیان انباشته نداشته باشند. همچنین در این بازار واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های زمین و ساختمان نیز که نزد سازمان بورس ثبت شده اند به شرطی امکان معامله را دارند، که حداقل سرمایه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله 50 میلیارد ریال و حداقل سرمایه صندوق های زمین و مسکن 200 میلیارد ریال و با نام باشند.

* بازار دوم فرابورس

در بازار دوم فرا بورس سهام شرکت های زیانده، تازه تاسیس، شرکت های سهامی خاص که قصد اجرای افزایش سرمایه و تبدیل به سهامی عام را دارند و شرکت های کوچک پذیرفته شده مورد مبادله قرار می گیرند. در این بازار صرفا سهام شرکت های معامله می شوند که آخرین سرمایه ثبت شده آن حداقل یک میلیارد ریال و مشمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نباشد.

* بازار سوم فرابورس (بازار عرضه) بازار عرضه محلی ایمن، شفاف و سودمند برای انجام معاملات عمده اوراق بهاداری است که امکان یا شرایط پذیرش در فرابورس را ندارد. انجام پذیره نویسی انواع اوراق بهادار از جمله شرکت های سهامی عام در شرف تاسیس، دیگر ویژگی مهم بازار عرضه به حساب می آید. انجام عرضه در این بازار مستلزم گذراندن فرایند پذیرش نبوده و با انجام تشریفات اداری در انواع بازار های مالی و سرمایه فرابورس، امکان پذیر است. در بازار عرضه فرابورس بلوک های سهام شرکت های سهامی (عام، خاص، تعاونی و ….)، حق تقدم خرید سهام شرکت های سهامی عام، سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام، پذیره نویسی سهام و اوراق مشارکت، پذیره نویسی گواهی سپرده سرمایه گذاری بانک ها، املاک و مستغلات، امتیاز بهره برداری و حق ثبت اختراعات در قالب سهام شرکت های سهامی خاص می تواند مورد معامله قرار بگیرد.

انواع بازارهای مالی

انواع بازار های مالی و سرمایه

https://tadbirgar.com/wp-content/uploads/2021/05/1-3-scaled.jpg 1485 2560 مدیریت وب سایت https://tadbirgar.com/wp-content/uploads/2020/06/logo.png مدیریت وب سایت 2021-05-15 14:31:33 2021-05-15 14:31:33 انواع انواع بازار های مالی و سرمایه بازارهای مالی

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

تماس با ما

نشانی: تهران، میدان آرژانتین، انتهای خیابان زاگرس، نبش خیابان 35، ساختمان پرهام، پلاک 18/1، طبقات 6و7 ، کدپستی: 1516996311

تلفن: 88882290 (021) - 88882265 (021)

نمابر: 88873381 (021)

ایمیل: [email protected]

Address: No. 18/1, Parham Building, fl.6-7, انواع بازار های مالی و سرمایه at the Corner of 35th St., Zagros St., Argentina Sq., Tehran Postal code: 1516996311

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا