فارکس چیست

نسبت شارپ خوب چیست؟

تصویری از نمودار آنالیز RNA استخراج شده توسط طیف‌سنج نوری (نانورداپ)
جذب نوری ۲۶۰، ۲۳۰ و ۲۸۰ در متن توضیح داده شده است.

راهنمای عملی سنجش (آنالیز) کیفیت RNA استخراج شده

استخراج RNA با کمیت و کیفیت بالا یکی از نیازهای اساسی مطالعات زیست شناسی مولکولی و اولین گام در بسیاری از تست‌های معمول آزمایشگاهی است. تخلیص RNA با کیفیت مطلوب برای بسیاری از کاربردهای پایین دست مانند کلونینگ، رونویسی معکوس برای سنتز cDNA، RT-PCR، RT-qPCR، Northern blotting، cDNA microarray و RNA-seq بسیار مهم می‌باشد. تخلیص RNAی کل از سلول‌ها، خون، بافت‌ها و نمونه‌های دیگر می‌تواند با استفاده از روش‌های مختلفی از جمله استفاده از معرف‌های گوانیدیم و فنل (Phenole) و به دنبال آن ته‌نشینی با کلرید لیتیم و اتانول و دانه‌های مغناطیسی (magnetic beads) انجام شود. از طرف دیگر، کیت‌های تجاری جداسازی RNA، حاوی سیستم‌های بافری بهینه شده و ستون‌های سیلیکا می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. صرف نظر از روش مورد استفاده، برای جداسازی و استخراج RNA بصورت موفقیت آمیز، محدود کردن فعالیت ریبونوکلئاز (RNase) با حفظ شرایط دمایی مناسب (۴ درجه سانتیگراد) حیاتی است. همچنین پس از استخراج و تخلیص RNA، کمیت و کیفیت RNA استخراج شده باید مورد بررسی دقیق قرار بگیرد. کیفیت مطلوب RNAی استخراج شده در مقادیر مناسب، تضمین کنندهٔ صحت و دقت کاربردهای آزمایشگاهی پایین دست بعدی است.

۴ پارامتر (معیار) کلیدی که باید بعد از استخراج RNA بررسی شوند.

بطور معمول، چهار پارامتر برای تعیین کمیت و کیفیت RNA استخراج شده مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

۱- غلظت RNAی استخراج شده (نانوگرم در مایکرولیتر)

یکی از روش‌های ساده، سریع و مناسب برای اندازه نسبت شارپ خوب چیست؟ گیری معمولی غلظت RNA، آنالیز اسپکتروفوتومتری (طیف سنجی) نمونه‌های RNA با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر مایکرو حجم (micro-volume spectrophotometer یا نانودراپ) است.
البته این دستگاه برای نمونه‌های رقیق (کمتر از ۲۰ نانوگرم در میکرولیتر) عملکرد خوبی ندارد. همچنین برای اندازه‌گیری غلظت‌های «مطلق» مناسب نیست، زیرا ماکرومولکول‌هایی نیز ممکن است همراه با RNA استخراج شوند که طیف‌های جذبی مشابهی داشته باشند. به عنوان مثال اگر نمونهٔ RNA با DNase تیمار نشده باشد، غلظت خوانش شده می‌تواند توسط آلودگی DNA متاثر شود. تنها راه برای خوانش دقیق در این موارد، استفاده از روش‌های فلوریمتری (Fluorimetric) مانند Qubit است. در یادداشت‌های بعدی، این روش مورد بحث قرار خواهد گرفت.
روش اسپکتروفتومتری بر اساس میزان عبور یا جذب نور ماوراء بنفش توسط ماده است. در مورد DNA و RNA، نمونه‌ها در طول موج ۲۶۰ نانومتر (A۲۶۰) در معرض نور ماوراء بنفش قرار می‌گیرند و نوری که از داخل نمونه عبور می‌کند توسط یک دستگاه گیرنده (ردیاب) اندازه‌گیری می‌شود. مقداری از نور ماوراء بنفش، عبور کرده و مقداری توسط DNA / RNA جذب می‌شود. هر چه جذب نوری توسط نمونه بیشتر باشد، یعنی غلظت اسید نوکلئیک در نمونه بیشتر است. بنابراین نورِ کمتر ثبت شده توسط دستگاه ردیاب، چگالی نوری (نسبت شارپ خوب چیست؟ Optical Density; OD) بالاتری را تولید می‌کند.

تصویری از نمودار آنالیز RNA استخراج شده توسط طیف‌سنج نوری (نانورداپ)
جذب نوری ۲۶۰، ۲۳۰ و ۲۸۰ در متن توضیح داده شده است.

۲- خلوص RNA یا RNA purity

اسپکتروفتومتر قادر است علاوه بر تعیین میانگین غلظت اسیدهای نوکلئیک DNA یا RNA موجود در مخلوط، خلوص آنها را نیز تعیین کند. خلوص نمونه های RNA استخراج شده، با بررسی نسبت‌های OD بدست آمده در طیف سنجی معمولی به سرعت قابل ارزیابی است.
در RNA خالص، نسبت جذب نوری ۲۶۰ نانومتر به ۲۸۰ نانومتر (260/280 ratio) حدود ۱.۹ – ۲.۰ است.

  • مقدار پایین تر نشان دهنده آلاینده‌های پروتئینی است. آلودگی پروتئین می‌تواند بسیاری از فرایندهای پایین دست بعدی، مانند reverse transcription و qPCR را متاثر کند.
  • برای بهبود نسبت‌های ۲۶۰ به ۲۸۰، بهترین راه حذف آلودگی پروتئینی است. برای این منظور استفاده بیشتر از آنزیم پروتئیناز K (یا proteinase K) و انکوباسیون در طول شب می‌تواند موثر باشد.

در RNA خالص، نسبت جذب ۲۶۰ نانومتر به ۲۸۰ نانومتر (260/230 ratio)، حدود ۲.۰ -۲.۲ است.

  • مقدار پایین‌تر نشان دهنده وجود نمک و سایر آلاینده‌ها مانند فنول، EDTA، گوانیدین هیدروکلراید (guanidine hydrochloride) در RNA استخراج شده است. فنولی که در اغلب بافرهای استخراج وجود دارد، دارای اثر مهاری روی اکثر پلی‌مرازها است. بنابراین آلودگی فنلی (و سایر ترکیبات فنولیک) می‌تواند روی روی کاربردهای پایین دست بعدی اثر منفی داشته باشد.
  • برای بهبود نسبت های ۲۶۰ به ۲۸۰، می‌توان با استفاده از ستون (spin-column) نمونه‌ها را مجددا تمیز کرد و یا دوباره آن‌ها را رسوب داد. افزودن مراحل شستشوی بیشتر در طی این فرایندها می‌تواند به از بین بردن آلودگی‌ها کمک کند. اگرچه انجام این کار همچنین می‌تواند منجر به از دست دادن مقداری اسید نوکلئیک نیز شود. اما از دست دادن مقدار کمی از نمونه برای رسیدن به نمونه‌های خالص ارزش دارد.

۳- باندهای RNA ریبوزومی

از آن جایی‌که RNAهای ریبوزومی (rRNAs)، ۷۰ درصد RNAی کل سلول را تشکیل می‌دهند، بنابراین مشاهده‌ی باندهای RNAهای ربیوزومی، بصورت شارپ و واضح روی ژل آگارز، می‌تواند نشان‌گر یک استخراج با کیفیت مطلوب باشد. در حالی‌که وجود باندهای تخریب شده برای RNAهای ریبوزومی، حاکی از تخریب احتمالی سایر RNAهای سلول و کیفیت پایین تخلیص است.
RNAهای ریبوزومی به دست آمده از سلول‌های مختلف، دارای اندازه‌های متفاوتی هستند که در جدول ذیل مشخص شده است.

در RNA خوب به دست آمده از نمونه های یوکاریوتی، بایستی شدت باند 28S به باند 18S، به نسبت ۲ به ۱ باشد. در RNA خوب به دست آمده از نمونه های پروکاریوتی، بایستی شدت باند 23S به باند 16S، به نسبت ۲ به ۱ باشد.

۴- یکپارچگی RNA یا RNA integrity

به دلیل حضورِ فراگیر RNaseها در محیط، RNA بسیار مستعد تخریب‌شدن است. بنابراین بررسی یکپارچگی RNA یکی دیگر از معیارهای مهمِ آنالیز RNAی استخراج شده است که با استفاده از الکتروفورز ژل آگارز (۱٪) قابل ارزیابی است. با مقایسه‌ی ضخامت و شدت (شارپی) باندهای بدست آمده روی ژل، می توان به کیفیت RNAی استخراج شده پی برد. شکستگی قطعه‌های RNA در طی استخراج که به صورت اسمیر روی ژل دیده می‌شود، به عنوان معیاری برای کیفیت پایین‌تر نمونه‌های استخراج شده است. همچنین آلودگی RNAی استخراج شده نسبت شارپ خوب چیست؟ به DNAی ژنومیک، بصورت یک باند مجزا در نزدیکی چاهک روی ژل قابل رویت است. برای حفظ یکپارچگی RNA تخلیص شده، از فریز کردن و ذوب کردن متناوب آن پرهیز کنید. بمنظور جلوگیری از فریز و ذوب شدن مکرر نمونه‌ی RNAی تخلیص شده، بهتر است پس از استخراج، نمونه‌ی RNA به دست آمده در حجم‌های کمتری تقسیم یا الیکوات (Aliquot)، و در فریزر ۸۰- نگهداری شود بطوری‌که برای هر بار استفاده فقط یکی از حجم‌های تقسیم شده استفاده گردد. روش های دیگری نیز برای بررسی یکپارچگی RNA وجود دارند که در یادداشت‌های بعدی به آن‌ها می‌پردازیم.

بررسی کیفیت RNA توسط الکتروفورز ژل آگارز.
باندهای 28S و 18S در نمونه ی RNAی یوکاریوتی مشخص شده است.
چاهک‌های ۱ و ۲: نمونه هایی از RNA ی سالم با نسبت شدت باند 28S به 18S، تقریباً ۲ به ۱ هستند.
چاهک ۳: نمونه‌ای از RNA تخریب شده با اسمیری از RNA در زیر باندهای 28S و 18S می‌باشد.
چاهک ۴: نمونه‌ای از تخریب RNA و در نتیجه از بین رفتن باند 28S و تجمع RNA تخریب شده در نزدیکی پایین ژل است.
چاهک ۵: نمونه‌ای از RNA، با آلودگی قابل ملاحظه به DNA ژنومی (gDNA) است.

نتیجه‌گیری

در این پست از بلاگ دنازیست، در رابطه با اهمیت و روش‌های اندازه‌گیریِ کمی و بررسیِ کیفی RNA استخراج شده از نمونه‌های مختلف صحبت کردیم. با توجه به اهمیت کمیت و کیفیت مطلوب RNAی تخلیص شده و تاثیر آن بر روی کاربردهای پایین دست بعدی، انتخاب روش و کیت استخراج RNA مناسب بسیار مهم و حیاتی است. روش‌های دستی قدیمی و کیت‌های تجاری مختلفی برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تجربه شما در رابطه با استخراج RNA چیست؟ لطفا تجارب ارزشمند خود را در قسمت «دیدگاه‌ها» با ما و سایرین به اشتراک بگذارید.

اگر در رابطه با فرایند استخراج و جداسازی RNA سوال یا ابهامی دارید؛ در قسمت «دیدگاه‌ها» بنویسید، محققین بخش «تحقیق و توسعه» دنازیست در کنار شما هستند.

منابع

Guidelines for RNA Quantitation | NEB
RNA quantification and analysis | QIAGEN
Assessment of Nucleic Acid Purity | Thermo Fisher Scientific
Image Sources: Main Pic | Nanodrop Result | Gel Result

حرکت شارپی در بورس چیست؟

حرکت شارپی در بورس چیست؟

اساس نوسانات بازار بورس بر مبنای تفاوت بین ارزش ذاتی یک سهم و قیمت آن در یک برهه زمانی خاص است. ارزش واقعی سهم می تواند بسته به اتفاقات و اخبار مختلف پیرامون شرکت مذکور یا صنعت وابسته به آن دستخوش تغییر شود و با تغییر در سودآوری شرکت، قیمت سهم نیز دچار نوسان می شود. با اکسیر همراه باشید تا با حرکت شارپی در بورس چیست؟ بیشتر آشنا شوید.نسبت شارپ خوب چیست؟

حتما بخوانید : آموزش ها

اساس نوسانات بورس

اساس نوسانات بازار بورس بر مبنای تفاوت بین ارزش ذاتی یک سهم و قیمت آن در یک برهه زمانی خاص است. ارزش واقعی سهم می تواند بسته به اتفاقات و اخبار مختلف پیرامون شرکت مذکور یا صنعت وابسته به آن دستخوش تغییر شود و با تغییر در سودآوری شرکت، قیمت سهم نیز دچار نوسان می شود.

حرکت شارپی سهام یک شرکت به رشد یا نزول سریع قیمت سهام آن شرکت در یک بازه زمانی کوتاه مدت اطلاق می شود.

حرکت شارپی در بورس چیست؟

نحوه تشخیص حرکت شارپ یک سهم

در تشخیص حرکت شارپی یک سهم به سه عامل باید توجه کرد :

  1. اخبار شرکت
  2. تحلیل بنیادی
  3. تحلیل تکنیکال

با رصد اخبار شرکت در یک بازه زمانی به خوبی می توان از آینده آن شرکت مطلع شد و از سودآوری نماد مذکور در آینده نزدیک آگاهی پیدا کرد، چرا که هر چه نماد مورد نظر سودآوری بیشتری داشته باشد، طبیعتاً ارزش ذاتی آن بالاتر و قیمت سهام آن نیز افزایشی خواهد بود.

اما این بدان معنا نیست که بلافاصله پس از شنیدن یک خبر مثبت از یک شرکت، حرکت شارپی سهم آغاز خواهد شد.

وضعیت صنعتی شرکت مذکور

مورد بعدی که سهامداران می بایست به آن توجه کنند، وضعیت صنعتی است که شرکت مذکور در آن قرار دارد؛ با بررسی همه ریسک های موجود در بازار و همچنین شرایط کلی اقتصاد کشور و همچنین فعالیت های شرکت و بررسی صورت های مالی نماد مذکور در بازه های زمانی ۳ ماهه به خوبی می توان از روند سودآوری شرکت مطلع شد.

اگر با بررسی همه جوانب به این قطعیت رسیدید که سهم مذکور محکوم به نسبت شارپ خوب چیست؟ صعود است، منتظر سیگنال های بازیگر سهم بنشیند.

هر سهمی معمولاً بازیگر خود را دارد که با توجه به ارزش واقعی سهم، قیمت آن را کنترل می کند و معمولاً بازیگران سهم بر طبق الگوهای تکنیکال سهم آن را کنترل می کنند و اگر در بررسی های قبلی خود به این یقین رسیده باشید که سهم در سطح حمایتی خود با پیروی از الگویی خاص، صعود خواهد کرد، آنگاه می توان به کسب یک سود خوب از سهم مذکور امیدوار باشید.

حرکت شارپی در بورس چیست؟

حرکت شارپ نمادهای بزرگ بورس چه تأثیری روی شاخص کل می گذارد؟

حرکت شارپی نمادهای بزرگ بورس تاثیر زیادی بر روی شاخص کل خواهد داشت. که بسیاری از نمادهای بورسی با تبعیت از صعودی بودن کلیت بازار، در مسیر رشد قرار خواهند گرفت، اما در شرایطی که بازار متعادل یا منفی هست نیز می توان با فیلتر نویسی و استفاده از دانش تکنیکال، تک سهم هایی که پتانسیل حرکت شارپی دارند را شناسایی کرد و به سودهای سنگینی دست پیدا کرد.

نتیجه گیری

در نهایت ذکر این نکته ضروریست که همانگونه که قیمت سهام به صورت شارپی بالا می رود، به همان سرعت نیز به صورت شارپی قابلیت پائین آمدن دارد و سهامداران می بایست با نسبت شارپ خوب چیست؟ آگاهی کامل نسبت به خرید سهام چنین شرکتهایی که پتانسیل رشد دارند ورود کنند.

چرا که در صورت اشتباه در تشخیص ورود پول هوشمند سهامداران عمده یا سفته بازان به سهم مورد نظرف احتمالاً ضررهای سنگینی را متحمل خواهند شد. حرکت شارپی سهام یک شرکت به رشد یا نزول سریع قیمت سهام آن شرکت در یک بازه زمانی کوتاه مدت اطلاق می شود.

اشتراک این مطلب

https://exirise.com/wp-content/uploads/2020/10/12-10.jpg 600 800 ExConvHs3574Izp https://exirise.com/wp-content/uploads/2020/09/LogoLogo.png ExConvHs3574Izp 2020-10-07 13:46:25 2020-10-07 13:46:25 حرکت شارپی در بورس چیست؟

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

جستجو در محتوای وب سایت :

1401.02.31 🛢 تغییرات نرخ جهانی محصولات #پتروشیمی میانگین قیمتی ۳۰ اردیبهشت 🔻متانول ۳۴۳ دلار 🔻اتیلن ۱،۱۱۳ دلار 🔺پروپیلن ۱،۱۶۰ دلار 🔻پلی اتیلن ۱،۱۷۰ دلار 🔺نفتا ۹۰۳ دلار 🔻اوره ۶۷۲ دلار ✅ #زدشت بعد بیش از ۱۰۰ درصد رشد در محدوده مقاومتی روند میان مدتی وارد استراحت و نوسان شده است. ✅ #بترانس رشد ۶۰ درصدی […]

1401.02.21 #افزایش_سرمایه #دسانکو ✅ افزایش سرمایه 23 درصدی #دسانکو از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی مورد تایید حسابرس قرار گرفت. #حتوکا ✅در پایان جلسه مجمع حتوکا به ازای هر سهم ۲۵۰ ریال سود نقدی تقسیم شد. #شاوان 🛢 مجمع افزایش سرمایه شاوان ✅همه تولید کنندگان حوزه پالایشی نرخ پیشنهادی مصوب خوراک رو […]

1401.02.16 💢 سقوط آزاد معاملات اوراق حجم معاملات اوراق بدهی دولت در آخرین روز کاری هفته اخیر به کانال 100 میلیاردی سقوط کرد. ▫️12 اردیبهشت 1401، حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه نسبت به آخرین روز معاملاتی با 32 درصد کاهش به 184 میلیارد تومان رسید. این معاملات روی 30 نماد اخزا […]

1401.02.07 💢قرارداد واریز منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت به‌زودی امضا می‌شود در این زمینه باید قراردادی مابین صندوق توسعه ملی و صندوق تثبیت بازار سرمایه برای انتقال وجوه نسبت شارپ خوب چیست؟ امضا شود. این قرارداد دارای نکات حقوقی بود که باید در مورد آن‌ها به تفاهم می‌رسیدیم، اکنون مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد […]

1401.01.31 #ناظر_بازار 💢به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی #ملت حداکثر تا تاریخ 1401/02/18 تعلیق می گردد. 📊گزارش بازار معاملات چهار شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ 🔹 شاخص کل بورس تهران امروز با روند نوسانی و مثبت کار خود را شروع کرد. بازار سرمایه امروز در ابتدای معاملات با روندی مثبت ولی متعادل […]

1401.01.17 #مرقام 💢 مجمع فوق‌العاده ایران ارقام به تنفس خورد در مجمع فوق‌العاده نوبت دوم این شرکت (برای تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده 141 قانون تجارت) 2.71 درصد از سهامداران شرکت کردند که به دلیل عدم رسیدن به حدالنصاب قانونی، این مجمع به تنفس خورد. ✅ مرقام در این جلسه اعلام کرد که […]

1401.01.10 #آپ ✅ روند درآمد ماهانه خطی شرکت آسان پرداخت پرشین ادامه دارد. درآمد شرکت در اسفند 554 میلیارد تومان بوده که نسبت به متوسط ماهانه کمتر از 3 درصد رشد داشته است. #ومعادن ✅ درآمد شرکت در پایان سال مالی 1400 نزدیک به 6500 میلیارد تومان است که رشد 5 درصدی نسبت به سال […]

گروه مشاوره وسرمایه گذاری اکسیر در سال ۱۳۹۶ با هدف ایجاد تحولی مناسب، در راستای ارائه خدمات نوین و استاندارد در حوزه معاملات بورس اوراق بهادار و انرژی تاسیس گردیده و همواره توسعه کمی و کیفی فعالیت هایش را سرلوحه برنامه های مشتری مداری خود قرار داده است.

جذاب‏‏‌ترین صنایع بورسی کدامند؟

نیما میرزایی کارشناس بازار سهام بازار سرمایه اواخر زمستان سال گذشته موفق شد دوره ۱۸ماه فرسایشی و ریزشی سختی را پشت سر بگذارد و با محوریت جهش قیمت‌های جهانی در نفت و سایر کامودیتی‌ها و همچنین بازگشت انتظارات تورمی در بعد داخلی، رشد تقریبا یک‌دستی را در تمامی صنایع به ثبت برساند؛ هرچند در این زمان سه‌ماهه گروه‌های مختلف در دوره متفاوت پیشتازی روند را در اختیار داشتند و بازدهی‌ها نیز تفاوت قابل‌توجهی با یکدیگر داشت.

جذاب‏‏‌ترین صنایع بورسی کدامند؟

2

به‌طور مثال در ابتدای روند صعودی بازار گروه‌های ریالی بزرگ از جمله خودرویی و بانکی پررنگ ظاهر شدند و در ادامه سهام کوچک‌تر ریالی از جمله صنایع غذایی، زراعت و حمل‌ونقل و سیمانی‌ها میدان‌دار رشد بازار سرمایه بودند. برآیند این تحولات باعث شد تا شاخص مجددا به محدوده یک‌میلیون و 600هزار واحد برسد؛ محدوده‌ای که از منظر تکنیکال نیز جدی‌ترین مقاومت شاخص از انتهای مسیر نزولی بوده است و شاخص تنها یک‌بار به حوالی آن در طول یک‌سال و نیم قبل نزدیک شده بود و پیش‌بینی می‌شود مجددا در این محدوده شاهد افزایش ارزش معاملات باشیم.

جاماندگان رشد اخیر

در این گزارش تلاش داریم به نقش گروه‌های جذاب و همچنین صنایع کم‌اقبال بورسی بپردازیم. در شرایطی که بازدهی شاخص کل در سه‌ماه اخیر حوالی 20‌درصد بوده و اکثریت بازار بازدهی بیشتری از این میزان را رقم زدند، گروه فلزات اساسی و صنایع معدنی و سرمایه‌گذاری‌هایشان، به‌رغم ارزندگی زیاد سهامداران کوتاه‌مدتی خود را دلسرد کرد. در این گزارش نگاهی داریم به شرکت‌های بزرگی که ارزش بازارشان بیشتر از 100‌هزار میلیارد تومان است و بازدهی کمتر از 20‌درصد را در سه‌ماه اخیر به ثبت رسانده‌اند.

دقت داشته باشیم که وضعیت نسبت P/ E سهام مرورشده عمدتا قابل‌قبول است و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده بهبود نیز پیدا کنند. در رشد نسبتا یکپارچه بازار سرمایه، یکی از گروه‌های جامانده‌ که به‌رغم بهبود شرایط سودآوری، وضعیت بازدهی مطلوبی نداشت، گروه فلزات اساسی بود.

همگام با جهش قیمت کامودیتی‌ها در زمستان سال گذشته و تثبیت و رشد نرخ دلار نیمایی وضعیت بنیادی شرکت‌های این گروه نیز ارتقا پیدا کرد، اما در مقابل، وضع عوارض صادراتی برای محصولات این گروه اجازه بازدهی متناسب را به سهم‌های بزرگ و شناخته‌شده این گروه نداد؛ موضوعی که البته بعد‌تر با تعدیل صورت‌گرفته و اصلاح قیمت جهانی کامودیتی‌ها کمرنگ‌تر شد و انتطار می‌رود با توجه به در پیش بودن فصل مجامع، این گروه بیش از پیش در کانون توجه معامله‌گران قرار گیرد. به‌صورت سنتی اقبال جامعه سهامداری به سمت سهام سود‌ساز در فصل مجامع بیشتر می‌شود. لازم به توضیح است که گروه فلزات اساسی نسبت توزیع سود کمتری دارد و عمده سود‌های شناسایی‌شده را با نگاه توسعه‌ای و آینده‌نگرانه صرف توسعه شرکت‌ها می‌کند. البته قطعی‌های احتمالی در خصوص برق و گاز کماکان جزو تهدید‌های بزرگ این صنایع است که اثر رشد قیمت‌های جهانی را در سود‌سازی شرکت‌های مرتبط کاهش می‌دهد. همچنین در صورتی که اصلاح نرخ فلزات جهانی کاهش بیشتری داشته باشد، طبیعتا سود‌آوری این شرکت‌ها نیز متاثر می‌شود.

در مجموع با توجه به عدم‌رشد متناسب این گروه مطابق با بهبود وضعیت فعلی سود‌آوری و چشم‌انداز آن می‌تواند مورد توجه معامله‌گران قرار گیرد.

گروه دیگری که انتظار می‌رود کماکان در کانون توجه معامله‌گران باشد، گروه فراکابی‌هاست. چشم‌انداز امیدوار‌کننده بازار سرمایه در کنار رشد ارزش معاملات جزو محرک‌های این گروه برای ادامه مسیر صعودی است. هرچند این گروه به حرکت‌های صعودی و نزولی شارپ شناخته شده است، اما همبستگی رفتاری با حجم معاملات را در برهه‌های زمانی مختلف نشان داده است و انتظار می‌رود در ادامه نیز رفتار‌های مشابهی داشته باشد. البته باید توجه کرد که به دلیل نسبت P/ E بسیار بالای این گروه جزو سهام نسبتا پرریسک بازار محسوب می‌شوند که در آستانه فصل مجامع از این نظر ریسک به ریوارد بالایی ندارند. همچنین تاکید می‌شود که نسبت سهام پرریسک و کم‌سود به سهام بزرگ و سود‌ساز بازار بهتر است که در پرتفو کمتر باشد.

گروه بعدی که به‌نظر می‌رسد به‌رغم وضعیت بنیادی مطلوب کمتر مورد توجه بازار قرار گرفته‌اند، بانکی‌‌‌ها هستند؛ گروهی که به‌رغم رشد‌های قابل قبول در ابتدای روند صعودی بازار در ادامه وارد فاز اصلاحی شدند و در نقطه فعلی و به صورت نسبی جزو گروه‌های کم‌ریسک بازار محسوب می‌شوند و در بلندمدت جزو سهام کم‌ریسک با بازدهی قابل قبول هستند. البته در این گروه نماد‌های بزرگ از منظر ریسک‌پذیری وضعیت بهتری دارند.

جمع‌بندی

نکته بسیار مهمی که در انتها نیاز به تاکید دارد، این است که بازار سرمایه، بازار احتمالات است و پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته همراه با ریسک است. در گروه‌های مختلف نیز تک‌سهم‌ها باید به صورت جداگانه از منظر تکنیکال و بنیادی توسط معامله‌گران مورد بررسی قرار گیرند.

توصیه می‌شود چنانچه قصد ورود به بازار یا افزایش دارایی در سهام را دارید، در خصوص سهم‌هایی که رشد‌های بالایی را به ثبت رسانده‌اند و با هیجانات بالای خریداران معامله می‌شوند، با دقت بیشتری عمل کرده و همواره مدیریت ریسک در چینش پرتفو را به عنوان اصل اول معامه‌گری لحاظ کنید.

با توجه به چشم‌انداز تورمی اقتصاد بازار نیز وضعیت ریسک به ریوارد بهتری نسبت به سال 1400 حتی از نقطه فعلی دارد و چینش سبد سهام مناسب و بنیادی می‌تواند بازدهی بهتری از بازار‌های رقیب داشته باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا