مشارکت فارکسی در ایران

ریسک و انواع آن

بخش پنجم: ریسک نقدشوندگی
همان طور که می‌دانید، یکی از ویژگی‌های مهم یک دارایی خوب این است که به سرعت به پول نقد تبدیل شود.
فرض کنید در گذشته، سهام شرکتی را به امید کسب منفعت خریداری کرده‌اید اما در حال حاضر به پول نقد نیاز دارید. در این زمان به علت عملکرد نا مناسب شرکت، برای این سهام در بازار سرمایه خریداری _که به سرعت آن را بخرد_ وجود ندارد. در این صورت شما با ریسکی به نام ریسک نقد شوندگی مواجه خواهید شد.
البته به دلیل ویژگی ذاتی بازار سرمایه و اوراقی از جمله سهام، شما در اغلب اوقات می‌توانید با قیمت اندکی پایین‌تر سهام خود را بفروشید ولی ممکن است این موضوع مطلوب شما نباشد. می‌توان گفت ریسک نقد شوندگی در بازار سرمایه از بسیاری از شیوه‌های سرمایه‌گذاری پایین‌تر است.

ریسک و انواع آن

فصلنامه برنامه ریزی و بودجه

The Journal of Planning and Budgeting

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

zolfaghari M, sahabi B, mehregan N, sarang A. Types of the exchange rate fluctuations Risks and theirs management practices: Theoretical Principles and review in the experiences of countries. JPBUD. 2014; 19 (4) :3-34
URL: http://jpbud.ir/article-1-1058-fa.html

ذوالفقاری مهدی، سحابی بهرام، مهرگان نادر، سارنج علیرضا. بررسی انواع ریسک نوسانات نرخ ارز و شیو ه های مدیریت آن: مبانی نظری و مرور تجربیات کشورها. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه. 1393; 19 (4) :34-3

1- دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تربیت مدرس
2- دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تربیت مدرس ، [email protected]
3- دانشگاه بوعلی، دانشگاه بوعلی
4- دانشگاه تهران، دانشگاه تهران

در ادبیات مالی، ریسک نوسانات نرخ ارز به عنوان یکی از ریس کهای مهم سیستماتیک تلقی ریسک و انواع آن م یشود. در واقع عدم اطمینان از میزان نوسانات ارز برای هر بنگاه اقتصادی به منزله ریسک )نااطمینانی( تلقی م یشود که م یتواند جریان مالی فعالیت آن را تح تتاثیر قرار دهد. از ای نرو مدیریت این ریسک به عنوان یکی از وظایف مهم مدیران مالی این بنگا هها به شمار م یآید. با توجه به نوسانات شدید نرخ ریسک و انواع آن ارز در کشور طی سالیان گذشته و آسیبی که بسیاری از بنگا ههای داخلی از آن دیدند، شناسایی ریسک نوسانات نرخ ارز و بررسی راهکارهای مدیریت آن ضروری است. از این رو در پژوهش حاضر ضمن تشریح و معرفی مبانی نظری ریسک نوسانات نرخ ارز، به بررسی تجربیات شرک تهای خارجی در مواجهه با این ریسک و مدیریت آن پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان م یدهد نوسانات نرخ ارز از سه کانال عمده ریسک تبدیل، ریسک معاملاتی و ریسک اقتصادی فعالی تهای اقتصادی بنگا هها را تح تتاثیر قرار م یدهد. در این مورد شرک تهای خارجی جهت پوشش ریسک هر یک از آنها از ابزارهای مختلفی به ویژه پوشش ریسک عملیاتی و مالی استفاده م یکنند. از ای نرو شرک تهای داخلی با توجه به تنوع ابزارهای مدیریت ریسک و وجود بسترهای لازم در کشور برای پیاد هسازی آنها، م یتوانند با شناسایی و ارزیابی این نوع ریسک، از آنها استفاده کنند.

بازنشر اطلاعات
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.

پایگاه های مرتبط

  • موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیرت و برنامه ریزی


کلمات کلیدی

اقتصاد, برنامه, برنامه ریزی, تحولات اقتصادی, توسعه اقتصادی, سیاست ها و راهبردهای اقتصادی, مسائل اقتصادی ایران و جهان

  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر;
  • میهمانان در حال بازدید: 73 کاربر;
  • تمام بازدید‌ها: 13701646 بازدید;
  • بازدید 24 ساعت قبل: 4689 بازدید


This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ریسک و ریسک و انواع آن انواع آن

Thumbnail

نوع مدرک
زبان مدرک
چکیده

عدم انتشار اخبار بد و انباشت آن‌ها در داخل شرکت توسط مدیران، منجر به ایجاد یک توده از اطلاعات منفی شده که انتشار یکباره این اخبار به بازار منجر به سقوط قیمت سهام می‌گردد. در این راستا افشای اطلاعات در خصوص ریسک‌هایی که شرکت با آن‌ها مواجه است ریسک و انواع آن می‌تواند منجر به شفافیت اطلاعات و در نتیجه کاهش ریسک سقوط قیمت سهام شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر افشای ریسک از جمله ریسک مالی، ریسک غیرمالی عملیاتی و ریسک غیرمالی راهبردی بر ریسک سقوط قیمت سهام می‌باشد. در این پژوهش برای ارزیابی و تشخیص افشای ریسک و انواع آن، ابتدا با استفاده از پیشینه پژوهش و نظرسنجی از خبرگان واژه‌هایی که بیانگر ریسک هستند تعیین گردید. سپس با استفاده از روش تجزیه و تحلیل متن گزارش فعالیت هیات مدیره فراوانی واژه‌های ریسک محاسبه شده است. همچنین تعداد 548 سال-شرکت در طی دوره زمانی سال‌های 1389 تا 1397 با استفاده از روش حذف نظامند انتخاب و فرضیه‌های پژوهش با استفاده از رگرسیون مبتنی بر داده‌های تابلویی با اثرات ثابت آزمون شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که افشای ریسک کل تاثیر منفی و معناداری بر ریسک سقوط قیمت سهام دارند. همچنین انواع افشای ریسک شامل ریسک مالی، ریسک غیرمالی عملیاتی و ریسک غیرمالی راهبردی بر ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر منفی و معناداری دارند. به‌عبارتی با افشای دقیق‌تر اطلاعات ریسک، عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یافته و مدیران انگیزه کمتری به نگهداشت اخبار بد در شرکت دارند از این‌رو ریسک سقوط قیمت سهام کاهش می‌یابد.

کلید ریسک و انواع آن واژگان

"افشای ریسک"
"ریسک سقوط قیمت سهام"
"چولگی منفی بازده سهام"
"تغییرپذیری در گروه پایین میانگین بر تغییرپذیری گروه بالای میانگین بازده سهام"

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا